• Oct 14
    胡了继续的麻将玩法 可以一直胡的麻将

    第一种情况:可以2个条,2个三条,对对胡;比如2,2,3,3,5,6,7,4,5,6,9,9,9第二种情况:九莲宝灯;1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,都是条子第三种情况:2,2,2,3,3,3,4,4,5,6…